กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการบินและอวกาศ

กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการบินและอวกาศ หัวหน้ากลุ่ม อ.ดร.รัฐพล สาครสินธุ์

Aerospace Innovation Research Group, AIRG 

Head of research group, Dr.Rattapol Sakornsin

Target – Design a next generation aircraft by using a sea-bird-shape wing in order to increase aerodynamic performance.

Process – Do a research in ground effect of sea-bird-shape wings by comparing with normal wings in same area and same profile section. The results will be used for developing next generation aircrafts and WIGs.

Recent Base Research (To acquire more experiences and base instruments)

  •  Experimental Design of wind tunnel testing, as well as analysis of aerodynamic and WIGs craft performance for the Thai Navy.