กลุ่มวิจัยกลศาสตร์ประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์

กลุ่มวิจัยกลศาสตร์ประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ หัวหน้ากลุ่ม ผศ.ดร.บุญธรรม วงศ์ไชย

Applied Mechanics and Product Design, AMPD 

Head of research group, Asst.Prof.Dr.Boonthum Wongchai

            The research group of Applied Mechanics and Product Design focuses on identification of material behavior and product design. The computational simulation and the experimental  validation are used on our studies. For the computational simulation, the  products are modeled and analyzed by using the CAD software, finite element method (FEM) and computational fluid dynamics (CFD). The results of computational simulation are compared with the experimental. 

          Objective

  1. To design and develop the industrial products
  2. To on identification of material behavior

          Current research topic

  1. Air cooling tower fan blade design for petroleum industrial
  2. Full field strain measurement using digital image correlation
  3. Meshless method
  4. Biomechanics

Fig. 1 The air cooling tower fan blade

Fig. 2 The CFD results of the air cooling tower fan blade

Fig. 1 The computer model of the fractured femur

Fig. 2 The experiment of the fractured femur