หน่วยปฏิบัติกาวิจัยเทคโนโลยียานยนต์และพลังงานทางเลือก

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยียานยนต์และพลังงานทางเลือก

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย อ.ดร.มานิดา ทองรุณ

Automotive Technology and Alternative Energy Research Unit, ATAE

Head of research unit, Dr.Manida Tongroo

              Automotive Technology and Alternative Energy Research Unit (ATAERU) mainly aims to develop cutting-edge engineering innovation in automobile and propulsion-energy systems, with advanced plenary precision instrument and high performance computing tools.

Our current research work with EGAT comprises the mathematical model development for low speed balance gas turbine engine to mitigate vibration under normal operating condition, resolving shut-down period and diminishing maintenance cost. Furthermore, the project regarding high voltage generator application to diesel engine is to reduce pollutant emissions and fuel consumption, financed by TRF. Moreover, the waste oil biodiesel fuel combustion project with diesel particulate filter is an onset of a novel methodology towards cleaner diesel engines.

Future technologies of interests include alternative fuels for internal combustion engines (ICE): hydrous bio-ethanol, hydrogen, bio-oil, ethanol-diesel-biodiesel-hydrogen mixture, etc. with engine control, thermal management, after-treatment devices, and fuel jet-spray investigation. Additionally, the fuel reforming technique has been performed to transform any hydrocarbon-oxygenated fuels into hydrogen-rich gas to burn in ICE. Besides, improving turbocharger response and reducing friction in machines by proper lubrication are also of interest. Research on external combustion engines is another trail to elevate their output and efficiency. Vehicle safety issues related to vehicle structural design and analysis are also concerned.

 

Fig. 1 Engine-fuel calibration

Fig. 2 After-treatment device development