ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ E-Mail@eng เลขห้อง เบอร์ภายใน
1 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผศ.ดร.ไพโรจน์ ทองประศรี pairote@eng.src.ku.ac.th 23912 662901
2 ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ อ.ดร.วีระพล โมนยะกุล veerapol@eng.src.ku.ac.th 23913 662902
3 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ดร.อุเทน สุปัตติ uthane@eng.src.ku.ac.th 23903 662903
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ suphattharachai@eng.src.ku.ac.th 23902 662904
5 รองศาสตราจารย์ รศ.ดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก prechanon@eng.src.ku.ac.th 23911 662905
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร.นาตยา คล้ายเรือง nattaya@eng.src.ku.ac.th 23908 662908
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร.สาริณี อุ่ยตระกูล sarinee@eng.src.ku.ac.th 23907 662907
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร.ศิริชัย วัฒนาโสภณ sirichai@eng.src.ku.ac.th 23906 662906
9 อาจารย์ ดร.วสันต์ ตันเจริญ wason@eng.src.ku.ac.th 23909 662909
10 อาจารย์ ดร.อุมารินทร์ แสงพานิช umarin@eng.src.ku.ac.th 23904 662910
11 อาจารย์ ดร.ชัยฤกษ์ จักรพัฒนจิต chairerg@eng.src.ku.ac.th 23910 662911
12 อาจารย์ นายไพศักดิ์ พูลผกา paisak@eng.src.ku.ac.th 23905 662912
13 อาจารย์ นายธีรพงษ์ ศรีเชียงสา theeraphong@eng.src.ku.ac.th 23918 662913
14 อาจารย์ ดร.ธเนศ วงศ์หงษ์ tanet@eng.src.ku.ac.th 23919 662914
15 อาจารย์ นายทรงชัย จิตภักดีบดินทร์ songchai@eng.src.ku.ac.th 23901 662915
ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ E-Mail@eng เลขห้อง เบอร์ภายใน
1 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.ประวิทย์ ชุมชู prawit@eng.src.ku.ac.th 23608 662601
2 อาจารย์ นายวัชรพัฐ เมตตานันท vacharapat@eng.src.ku.ac.th 23602 662602
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.เพ็ญพรรณ ใช้ฮวดเจริญ penpun@eng.src.ku.ac.th 23607 662603
4 อาจารย์ นายปุณณะ ยศปัญญา poonna@eng.src.ku.ac.th 23606 662604
5 อาจารย์ นายไพรัช สร้อยทอง pairat@eng.src.ku.ac.th 23619 662605
6 อาจารย์ นายคทาวัชร เสถียรปกิรณกรณ์ kathawach@eng.src.ku.ac.th 23618 662606
7 อาจารย์ นายประสิทธิชัย ณรงค์เลิศฤทธิ์ prasitthichai@eng.src.ku.ac.th 23605 662607
8 อาจารย์ ผศ.ดร.อนันต์ บรรหารสกุล anan@eng.src.ku.ac.th 23601 662608
9 อาจารย์ นางสาวคริษฐา ทองก่อ kharittha@eng.src.ku.ac.th 23610 662609
10 อาจารย์ นางสาวกาญจนา เอี่ยมสอาด kanjana@eng.src.ku.ac.th 23612 662610
11 อาจารย์ นายณัฏฐ์ อรุณ nut@eng.src.ku.ac.th 23611 662611
12 อาจารย์ นายจิรวัฒน์ จิตประสูตวิทย์ jirawat@eng.src.ku.ac.th 23613 662612
13 อาจารย์ นายธรรมนุวัฒน์ วาลีประโคน tamnuwat@eng.src.ku.ac.th 23604 662613
14 อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สุภีสุน adisak@eng.src.ku.ac.th 23603 662614
15 อาจารย์ ดร.ณัฐพล พันนุรัตน์ natthapon_p@eng.src.ku.ac.th 23609 662617
16 อาจารย์ นางสาวกุลวดี สมบูรณ์วิวัฒน์ kulwadee@eng.src.ku.ac.th
17 อาจารย์ นายกรวิทย์ ออกผล korawit@eng.src.ku.ac.th 23617 662615
18 อาจารย์ นางสาวฐนียา สัตยพานิช taneeya@eng.src.ku.ac.th 662616
ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ E-Mail@eng เลขห้อง เบอร์ภายใน
1 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุุตสาหการ ผศ.ดร.เชฎฐา ชำนาญหล่อ chettha@eng.src.ku.ac.th 23710 662701
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ นุ่มทอง chaiwat@eng.src.ku.ac.th 23706 662702
3 ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ศ.อัมพิกา ไกรฤทธิ์ ampika@eng.src.ku.ac.th 662703
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร.นัฎฐวิกา จันทร์ศรี natthavika@eng.src.ku.ac.th 23708 662704
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร.เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ pensuda@eng.src.ku.ac.th 23712 662705
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ชุติชูเดช sirirat@eng.src.ku.ac.th 23711 662706
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน sirang@eng.src.ku.ac.th 23701 662707
8 อาจารย์ นางสาวจันจิรา คงชื่นใจ janjira_k@eng.src.ku.ac.th 23705 662708
9 อาจารย์ นายนันทวุฒิ ศรีอริยวัฒน์ nantawut@eng.src.ku.ac.th 23702 662709
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร.ประภาพรรณ เกษราพงศ์ prapapan@eng.src.ku.ac.th 23704 662710
11 อาจารย์ นายธนพันธ์ คงทอง thanapan@eng.src.ku.ac.th 23717 662711
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.จักรินทร์ กลั่นเงิน jakkarin@eng.src.ku.ac.th 662712
13 อาจารย์ นายจิรเกียรติ ทรายทอง chirakiat@eng.src.ku.ac.th 662713
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร.ฐิติกร พัตนพิบูล thittikorn@eng.src.ku.ac.th 23719 662714
15 อาจารย์ นายจักรพันธุ์ จันภิลม chakapan@eng.src.ku.ac.th 23707 662715
16 อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ ประดับวงษ์ jiraporn@eng.src.ku.ac.th 23703 662716
17 อาจารย์ ดร.ธงชัย ชิณกะธรรม thongchai@eng.src.ku.ac.th 23718 662717
ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ E-Mail@eng เลขห้อง เบอร์ภายใน
1 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผศ.ดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์  nattapon@eng.src.ku.ac.th 23806 662816
2 อาจารย์ ผศ.จิรโรจน์ บูรณะโรจน์ jirarote@eng.src.ku.ac.th 662802
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร.รจนา ประไพนพ rotchana@eng.src.ku.ac.th 23804 662803
4 ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ผศ.อวยชัย จีระชน
5 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ นาวาเอกพีรพงศ์ วนิชานันท์ perapong@eng.src.ku.ac.th 23819 662804
6 รองศาสตราจารย์ รศ.ดร.ปรณัฐ วิสุวรรณ poranat@eng.src.ku.ac.th 23807 662805
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง schuepeng@eng.src.ku.ac.th 237811 662806
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ sompop@eng.src.ku.ac.th 23805 662807
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร.บุญธรรม วงศ์ไชย boonthum@eng.src.ku.ac.th 23817 662808
10 ผู้ช่่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ supat@eng.src.ku.ac.th 23809 662809
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร.ประทีป ชัยเสริมเทวัญ prateep@eng.src.ku.ac.th 23803 662810
12 อาจารย์ นางสาวสุธาทิพย์ วิทยปิยานนท์ sutartip@eng.src.ku.ac.th 662811
13 อาจารย์ นายพุฒิพงศ์ ขุนทรง putthipong@eng.src.ku.ac.th 662812
14 อาจารย์ ดร.อบ นิลผาย ob@eng.src.ku.ac.th 23807 662813
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร.สมพล สกุลหลง sompol@eng.src.ku.ac.th 23808 662814
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.อรรถพล ชัยมนัสกุล attaphon@eng.src.ku.ac.th 23812 662815
17 อาจารย์ ดร.สืบสกุล คุรุรัตน์ suabsakul@eng.src.ku.ac.th 23801 662801
18 อาจารย์ ดร.รัฐพล สาครสินธุ์ rattapol@eng.src.ku.ac.th 23818 662817
19 อาจารย์ ดร.สุจินต์ วันชาติ sujin@eng.src.ku.ac.th 23813 662818
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา kittipong@eng.src.ku.ac.th 23810 662819
21 อาจารย์ ดร.พงศกร บำรุงไทย pongsakon@eng.src.ku.ac.th 23802 662820
ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ E-Mail@eng เลขห้อง เบอร์ภายใน
1 รักษาการหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ suphattharachai@eng.src.ku.ac.th  23902 662000
2 อาจารย์ นายปิยะพงษ์ ศรีรัตน์ piyapong@eng.src.ku.ac.th ห้องวิจัย 8 23501 662501
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร.พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ pulpong@eng.src.ku.ac.th ห้องวิจัย 8 23501 662502
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์ sakaradhorn@eng.src.ku.ac.th ห้องวิจัย 6 23503 662503
5 อาจารย์ นางสาวสุภัชญา ชวนพงษ์พานิช supatchaya@eng.src.ku.ac.th ห้องวิจัย 7 23502 662504
6 อาจารย์ นายณรงค์ฤทธิ์ ว่องไว narongrit@eng.src.ku.ac.th ห้องวิจัย 6 23503 662505
7 อาจารย์ ดร.ดาราพร ผุสิงห์ daraporn@eng.src.ku.ac.th ห้องวิจัย 7 23502 662506
8 อาจารย์ นายธนพล ญาณวีรศักดิ์ thanapol@eng.src.ku.ac.th ห้องวิจัย 6 23503 662507
9 อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ anuwat@eng.src.ku.ac.th ห้องวิจัย 8 23501 662508
10 อาจารย์ นางสาวบุราฉัตร กิตติกรจรัส burachat@eng.src.ku.ac.th ห้องวิจัย 7 23502 662509