วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต(พหุวิทยาการ)

 

โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่อุตสาหกรรมบริเวณชายฝั่งตะวันออกโดยส่วนใหญ่ มีความต้องการวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการควบคุมคุณภาพ การวางแผนและควบคุมการผลิต รวมถึงการจัดการเครื่องจักรกลในโรงงาน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการระหว่างสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมอุตสาหการ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน


หลักสูตรที่เปิดสอน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต(พหุวิทยาการ)

ชื่อหลักสูตร

 ภาษาไทย    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต
 ภาษาอังกฤษ     Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering and Production System


ชื่อปริญญา

  ชื่อเต็ม  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต)
  ชื่อย่อ  วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต)
  ชื่อเต็ม  Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering and Production System)
  ชื่อย่อ  B.Eng. (Mechanical Engineering and Production System)
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โครงการพิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา


หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกิต (นิสิต รหัส 60-63)

คู่มือหลักสูตร Flip PDF File
โครงสร้างหลักสูตร Download: PDF File
คำอธิบายรายวิชา Download: PDF File
ตัวอย่างแผนการศึกษา Download: PDF File Download ผังตัวต่อ: PDF File
ตัวอย่างแผนการศึกษา
(สำหรับนิสิตสหกิจศึกษา)
Download: PDF FileDownload ผังตัวต่อ: PDF File


หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555 จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 149 หน่วยกิต (นิสิต รหัส 57-59)

โครงสร้างหลักสูตร Download: PDF File
คำอธิบายรายวิชา Download: PDF File
ตัวอย่างแผนการศึกษา Download: PDF File Download ผังตัวต่อ: PDF File
ตัวอย่างแผนการศึกษา
(สำหรับนิสิตสหกิจศึกษา)
Download: PDF FileDownload ผังตัวต่อ: PDF File


หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต (นิสิต รหัส 56)

โครงสร้างหลักสูตร Download: PDF File
คำอธิบายรายวิชา Download: PDF File
ตัวอย่างแผนการศึกษา Download: PDF File Download ผังตัวต่อ: PDF File
ตัวอย่างแผนการศึกษา
(สำหรับนิสิตสหกิจศึกษา)
Download: PDF FileDownload ผังตัวต่อ: PDF File