กลุ่มวิจัยนวัตกรรมด้านพลังงานและเทคโนโลยี

กลุ่มวิจัยนวัตกรรมด้านพลังงานและเทคโนโลยี หัวหน้ากลุ่ม ผศ.ดร.สาริณี อุ่ยตระกูล

Energy and Technology Innovation Research Group, ETIRG

Head of research group, Asst.Prof.Dr.Sarinee Ouitrakul

           ETIRG conducts applied research, development, and education renewable energy and innovative product focused on the electrical system. ETIRG simulates, evaluates, designs, fabricates, deploys, and sustains Renewable energy, i.e. Solar cells, Wind turbine, Thermoelectric generator, and Fuel cells. Moreover, research and development at the laboratory also include distributed generation, micro-grids and power system analysis. ETIRG also provides innovative product e.g. Humanoid robot, Robot arm, UAV, etc. Our mission is to solve and create the innovative product for responding the community and industry desire.