ขอความร่วมมือนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ร่วมทำการประเมินความคิดเห็นในระบบ
ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป

IDKU : อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 I :
Integrity - สำนึกดี หมายถึง มีจิตใจที่ดีงาม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรม
 D :
Determination - มุ่งมั่น หมายถึง มีความตั้งใจมั่น มีความอดทน มีความวิริยะอุตสาหะ มุ่งผลสัมฤทธิ์ ในการทำงานและในการปฏิบัติใดๆ
K :
Knowledge Creation - สร้างสรรค์ หมายถึง เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความขวนขวายแสวงหาความรู้ มีความสามารถในการสร้างมูลค่าและคุณค่าจากความรู้ มีการสร้างนวัตกรรม
 U :
Unity - สามัคคี หมายถึง มีความร่วมมือร่วมใจ รู้จักประนีประนอม สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงในด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

สาขาวิชาที่สังกัด :  

ประเด็นการประเมิน ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งเสริมให้นิสิตประพฤติตนอยู่ในความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรมและมีจริยธรรม
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งเสริมให้นิสิตทำงานและปฏิบัติการใดๆ โดยความตั้งใจมั่น มีความอดทน มีวิริยะอุตสาหะ และมุ่งผลสัมฤทธิ์
3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งเสริมให้นิสิตเป็นผู้ใฝ่รู้ มีความขวนขวายแสวงหาความรู้ มีความสามารถในการสร้างมูลค่าและคุณค่าจากความรู้ มีการสร้างนวัตกรรม
4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งเสริมให้นิสิตมีความร่วมมือร่วมใจ รู้จักประนีประนอม สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงในด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราาชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา