กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีพลังงานเขียวอัจฉริยะ

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีพลังงานเขียวอัจฉริยะ หัวหน้ากลุ่ม ผศ.ดร.อุมารินทร์ แสงพานิช

 Green-Smart Energy Technology Group, G-SET GROUP

Head of research group: Asst.Prof.Dr.Umarin

Mission, Vision and Values

Smart Energy Technology (SET) aims to develop innovation of energy storage system management for improving battery performance and extending battery life for two system categories:

  1. Power systems, micro-grid systems, industrial electrical systems and stand-alone systems using solar-wind energy systems
  • To improve power quality and reliability of systems
  • To increase energy efficiency of solar-wind-battery systems

2. Electric Vehicles (EVs) and rail electrification systems

  • To increase performance

Academic services:

The SET members give advice on electrical and mechanical engineering by considering environment and energy conservation for the Thai government, industries and communities.