กลุ่มวิจัยนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการก่อสร้าง

กลุ่มวิจัยนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการก่อสร้าง, หัวหน้ากลุ่ม อ.ดร.ดาราพร ผุสิงห์

The Innovation in Infrastructure and Construction Management Research Group , IICM

Head of research group Dr.Daraporn  Phusing

หลักการและเหตุผล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีการจัดตั้งกลุ่มวิจัย 14 กลุ่ม ที่ตอบสนองงานวิจัยวิศวกรรมในด้านต่างๆ อย่างไรก็ตาม นวัตกรรมด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นกุญแจสำคัญในการวิจัยของงานวิศวกรรมเพื่อการยกระดับงานวิจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเร่งด่วนจากรัฐบาลให้เกิดการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Economic Corridor of innovation, EECi) ในการนี้ กลุ่มวิจัย นวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการก่อสร้าง The Innovation in Infrastructure and Construction Management Research Group (IICM) มุ่งเน้นการผลิตงานวิจัยด้านนวัตกรรมของวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการก่อสร้าง และในทุกๆด้านที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของการพัฒนาภูมิภาคตะวันออก ตามวิสัยทัศน์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกลุ่มวิจัย

1.เพื่อศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล  (Database Management System) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบ บริหารงานก่อสร้างและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ

2.เพื่อศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านระบบขนส่งอัจฉริยะ  (Intelligent Transportation System) เพื่อใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและติดตามผลการดำเนินงาน และยกระดับความปลอดภัยของระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ

3.เพื่อศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) ในงานสำรวจ ออกแบบ บริหารงานก่อสร้าง และบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ

4.เพื่อศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology System) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานออกแบบบริหารงานก่อสร้างและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ

5.เพื่อศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมในการออกแบบบริหารงานก่อสร้างและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ

6.เพื่อศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบสมองกลอัจฉริยะ (Artificial Intelligent) เพื่อการสร้างเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

7.เพื่อศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบอัตโนมัติ (Automation System) ในงานวิศวกรรมโยธาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานก่อสร้างอาคารโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ

8.เพื่อศึกษาวิจัยพฤติกรรมการตอบสนองของโครงสร้างถนน อันเกิดจากแรงกระทำของน้ำหนักรถบรรทุกและปัจจัยภายนอกต่างๆ ข้อมูลด้านสมรรถนะและอายุบริการทางหลวง (Highway Performance) ภายใต้สภาพการใช้งาน เงื่อนไขและบริบทของประเทศไทย

9.เพื่อศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบอาคารและโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Building and Infrastructure)

10.เพื่อศึกษาวิจัยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดย่อม

The Innovation Infrastructure development is the key to research in engineering to advance researchs which affects the development of the country, specially, in Economic Corridor of innovation or EECi.  The Innovation in Infrastructure and Construction Management Research Group (IICM) focuses on innovative research in infrastructure engineering, cconstruction management and in all aspects related to infrastructure engineering in order to meet the needs of the development of the Eastern part of Thailand as well as the vision of the Faculty of Engineering at Sriracha Campus

Objectives of the research group are

  1. To study the development of database management system to enhance the design efficiency of the cconstruction and management of infrastructure and transportation system.
  2. To study the application of Intelligent Transportation System technology for automatic monitoring and data storage to optimize the management and monitoring of operations as well as increase the safety of the transportation system.
  3. To study the application of geographic information system in survey, design, construction management and manage the infrastructure and transport system.
  4. To study the development of information technology system to enhance the design, construction management and management of infrastructure and transport system.
  5. To study engineering economics in the design, management, construction and management of infrastructure and transport systems.
  6. To study the Artificial Intelligent for Smart cities
  7. To study the development of automation systems in civil engineering to enhance the efficiency in the construction of infrastructure and transport systems.
  8. To study the response behavior of road structure. This is due to the force of the truck’s weight and external factors. Performance data and Highway Performance under conditions of use. Conditions and context of Thailand
  9. To study the development of green building and infrastructure (Green Building and Infrastructure)
  10. To study the strengthening of small and medium truck operators.