กลุ่มวิจัยการประยุกต์ใช้งาน IoT

กลุ่มวิจัยการประยุกต์ใช้งาน IoT หัวหน้ากลุ่ม ผศ.ดร.ประวิทย์ ชุมชู

Internet of Thing (IoT) Applications

Head of research group, Asst.Prof.Dr. Prawit ChumChu

We’re developing wireless and mobile networks, IoT applications and  Computational intelligence.

  • IoT Applications

We’re developing, designing and building  IoT applications for   security for military,  smart postman motorbikes,  Smart farm, Smart golfer caddies, smart glass break detectors. In addition, we are designing  new data clustering and  classification algorithms for IoT application.

  • Power Management for Mobile Devices

We design and build Simulator in NS-3 and Enhancement of IEEE 802.11 standard.

  • Computational Intelligence

We’ve developed drug delivery based on Swarm microrobots,  image processing for many applications, golfer swing analysis, Forex prediction

  • Wireless broadband technologies

We’re developing, designing and building  new wireless communication frameworks such as voice encryption for GSM mobile phones, walkies  talkies, application of real-time OS for embedded system