กลุ่มวิจัยระบบทางกลและการประมวลผลสัญญาณ

กลุ่มวิจัยระบบทางกลและการประมวลผลสัญญาณ หัวหน้ากลุ่ม ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์

MEchanical Systems and Signal Processing, MESSI

Head of research group, Asst.Prof.Dr. Suphattharachai Chomphan

        MEchanical Systems and SIgnal processing (MESSI) is an interdisciplinary research group of Faculty of Engineering at Sriracha of Kasetsart University, in Mechanical, Electrical, Computer, and Civil Engineering with the purpose of doing research for scientific advancements of the highest quality arising from new techniques in sensing, instrumentation, signal processing, modelling and control of dynamic systems.

The former dominant works of MESSI is analyzing of the mechanical vibrations and sound signals of personal cars, motorcycles. Some specific engines; a diesel engine with Hydrogen-diesel dual fuel, LPG and NGV modified engines, are studied by some signal processing techniques for their sounds and vibrations. The engine fault analysis is also focused by using some pattern recognition techniques.

Fig. 1: Experimental design for sensor allocation to analyze mechanical vibrations of personal car engine.

Fig. 2: Mechanical Vibrations measured by accelerometer sensors for signal processing.