กลุ่มวิจัยเทคโนโลยียานยนต์และพลังงานทางเลือก

หน่วยปฏิบัติการวิจัยการประยุกต์ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังและการจัดการพลังงาน

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย อ.ดร.วสันต์ ตันเจริญ

Power Electronic Applications and Energy Management Research Unit, PEAEM 

Head of research unit, Dr.Wason  Tanjaroen

            The research group of Power Electronic Applications and Energy Management (PEAEM) composes of four major research units; I) Analysis and design of inverter/converters for renewable energy systems II) Electric motor drives and inverter/converters in EV applications III) Energy storage applications for utility grids in order to improve power quality and the reliable delivery of electricity and IV) Demand response for energy management. The research group has the cooperation with the local society, power generation industry and electricity utility authority/company.

Electric motor drives

Maximum Power Point Tracking for Photovoltaic Power Systems

 

Ultracapacitor applications for EV system

Low speed Axial Flux Generators for Renewable Energy Systems

Role of demand response program