ผลงานตีพิมพ์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

Cell Voltage Equalization of Supercapacitors for EVs
ระบบจัดเก็บพลังงานชนิดไฮบริดจ์ที่เชื่อมต่อกับ DC บัส : กรณีศึกษาระหว่างแบตเตอรี่และตัวเก็บประจุยิ่งยวด
การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของระบบกำลังไฟฟ้าไฮบริดจ์จากแหล่งกำเนิดพลังงานหมุนเวียน
การออกแบบระบบกริดต่อลงดินของสถานีไฟฟ้าย่อยที่มีความต้านทานจำเพาะของดินสูง
ระบบบริหารจัดการพลังงานระหว่างตัวเก็บประจุยิ่งยวดและแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
การหาตำแหน่งและขนาดที่เหมาะสมของตัวเก็บประจุในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบเรเดียลด้วยวิธีเชิงพันธุกรรมและฟัซซีลอจิก 
 Detection System of LPG-installed Engine Fault using Vibration Signal Analysis
การศึกษาศักยภาพในการลดค่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดในกลุ่มโรงงานประเภทโลหะประดิษฐ์ เครื่องจักร และอุปกรณ์