Untitled Document
 
 

  ผศ.ไพโรจน์ ทองประศรี
  (Asst. Prof.Pairote Thongprasri)
  E-mail: sfengprt@src.ku.ac.th
  Phone: 0-3835-4580-4 Ext. 2834
  Fax: 0-3835-4849
  Website:  
  Office:
 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  สาขาที่เชี่ยวชาญ/ สาขาที่สนใจ:
 
  Power Electronics, Switched Reluctance Machines
 
คุณวุฒิ:  
 
M.Eng (Electrical Engineering) KMITL
B.Eng (Electronics Engineering) KMITL
  ประสบการณ์ในการทำงาน:
 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 2550-ปัจจุบัน
  การอบรม/ สัมมนา:
 
 
  งานเขียนตำรา/ งานวิจัย/ งานตีพิมพ์:
 
  ไพโรจน์ ทองประศรี, "แบบจำลองสวิทช์รีลัคแตนซ์เจนเนอเรเตอร์", การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 6,โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว, 21 - 23 พฤษภาคม 2014
ไพโรจน์ ทองประศรี, "การวิเคราะห์ตัวแปรควบคุมกำลังไฟฟ้าด้านออกของสวิทช์รีลัคแตนซ์เจนเนอเรเตอร์", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014
ไพโรจน์ ทองประศรี, "ระบบควบคุมกำลังไฟฟ้าของเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดสวิทช์รีลัคแตนซ์ทำงานในโหมดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า", การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่5, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมา, 8 - 10 พฤษภาคม 2013
ไพโรจน์ ทองประศรี, "รถไฟฟ้า 2 ล้อแบบสมดุล", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012
P. Thongprasri, "A 5-Level Three-Phase Cascaded Hybrid Multilevel Inverter", International Jounal of Computer and Electrical Engineering, Vol. 3,No. 6, pp. 789-794, Dec. 2011
ไพโรจน์ ทองประศรี, ไพศักดิ์ พูลผกา, "หุ่นยนต์คัดแยกวัตถุโดยการประมวลผลภาพ", การประชุมทางวิชาการการสร้างแบบจำลองและการจำลองสถาณการณ์ ครั้งที่ 2, 21 พฤษภาคม 2010
ไพโรจน์ ทองประศรี, ไพศักดิ์ พูลผกา, "การควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้การประมวลผลภาพ", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่33, โรงแรม เซ็นทาราดวงตะวัน, 1 - 3 ธันวาคม 2010
ไพโรจน์ ทองประศรี, "รถไฟฟ้า 2 ล้อควบคุมการเคลื่อนที่โดยการทรงตัว", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่33, โรงแรม เซ็นทาราดวงตะวัน, 1 - 3 ธันวาคม 2010
ไพโรจน์ ทองประศรี, "มิเตอร์ไฟฟ้าแบบเติมเงิน", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่32,ณ โรงแรมธาราวดีรีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี, 28 - 30 ตุลาคม 2009
ยอดชาย เตียเปิ้น, ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, เขื่อน อินทรสุวรรณ, เจษฎา แก้วกัลยา, ไพโรจน์ ทองประศรี, "การออกแบบกังหันน้ำแกนนอนแบบน้ำไหลอิสระสำหรับประตูระบายคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ", ประชุมวิชาการประเพณี ธรรมศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ-เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 13, กรุงเทพมหานคร, 22 - 23 ธันวาคม 2009
ไพโรจน์ ทองประศรี, ไพศักดิ์ พูลผกา, สุพัฒน์ กิตติรัตน์สัจจา, "การควบคุมความถี่ที่สภาวะเรโซแนนท์แบบอัตโนมัติ สำหรับเตาหลอมแบบเหนี่ยวนำ", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่32, ณ โรงแรมธาราวดีรีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี, 28 - 30 ตุลาคม 2009
ไพโรจน์ ทองประศรี, ชานนทร์ ช่อแก้ว, "การควบคุมการเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารผ่านสายไฟฟ้ากระแสสลับ โดยใช้หลักการมอดูเลตแบบFSK ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 31,รอแยลฮิลด์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก, 29 - 31 ตุลาคม 2008
  สถานะปัจจุบัน: ปฏิบัติงาน
  ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ: วันที่ 06 สิงหาคม 2557 เวลา 19:27:44 นาฬิกา
   
Untitled Document
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230, โทรศัพท์ 0-3835-4580-4 ต่อ 2805, โทรสาร 0-3835-4849, 51