ตารางการเดินรถ | การจองรถ | การแก้ไขข้อมูลการจอง | การยกเลิกการจอง | สำหรับผู้ดูและระบบ
เงื่อนไขการใช้บริการรถตู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
  1. รถตู้สามารถบรรทุกผู้โดยสารสูงสุดได้ 7 ที่นั่ง
  2. ทำการตรวจสอบตารางเดินรถทุกครั้งก่อนการจองในวันและเวลาที่ต้องการ
  3. สามารถตรวจสอบรายการจองได้ที่หน้า "ตารางการเดินรถ" หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ทำการจัดตารางรถเรียบร้อยแล้ว
เวลาสำหรับการจัดตารางรถ (จันทร์ - ศกร์) มี 2 รอบ คือ 10.00 น. และ 15.00 น.
  4. หากต้องการแก้ไขรายการจองขอให้ป้อนรายละเอียดที่ต้องการแก้ไขให้ครบถ้วน
  5. หากต้องการยกเลิกการจองขอให้ป้อนรายละเอียดที่ต้องการยกเลิกให้ครบถ้วน