วันครบรอบ 26 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
20 พฤศจิกายน 2565


ร่วมแสดงความยินดี
ข้อความแสดงความยินดีทั้งหมด 99 ข้อความ
แสดง 9 การ์ดล่าสุด
1
234567891011ถัดไป
#
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โปรดอำนวยพรให้คณะผู้บริหาร บุคลากร นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา จงประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

ภัทรวดี ชูสินธ์

#
เนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปี ขอให้คณะผู้บริหาร บุคลากร นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ของตนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และปราศจากโรคภัยทั้งปวง

กิติพงศ์ ตั้งกิจ
วนศาสตร์
#
ขอแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ครบรอบ 26 ปี

รัญชน์วรัตถ์ ผ่อนเจริญ

#
เนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปี ขอให้คณะผู้บริหาร บุคลากร นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ของตนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และปราศจากโรคภัยทั้งปวง

Wanida. Srithongkham

#
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โปรดอำนวยพรให้คณะผู้บริหาร บุคลากร นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา จงประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

นายขันติ บุญศรีสมฤทธิ์
สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
#
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โปรดอำนวยพรให้คณะผู้บริหาร บุคลากร นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา จงประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

คณบดี อาจารย์ และบุคลากร
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
#
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โปรดอำนวยพรให้คณะผู้บริหาร บุคลากร นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา จงประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

ศิริวรรณ คล่องแคล่ว
คณะวิทยาการจัดการ
#
ขอแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ครบรอบ 26 ปี

นางสาวกนกวรรณ ตันนิยม

#
ขอแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ครบรอบ 26 ปี

นางสุกิจจา พงษ์สุวรรณ และบุคลากรสำนักงานเลขานุการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. (บางเขน)
1
234567891011ถัดไป